31 maja, 2024
HOT!
22 kwietnia, 2022

Wpis w księdze wieczystej. Jak go dokonać?

Autor 0 54 Views

Księgi wieczyste to zbiór dokumentów zawierających  informacje na temat stanu prawnego nieruchomości. Stanowi ona uporządkowany i publiczny zbór praw i ograniczeń dotyczących nieruchomości. Jest to rejestr publiczny. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych, a czynności tych sądów w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych wykonują referendarze sądowi. Każdy nowy właściciel obejmujący prawo do nieruchomości ma obowiązek dokonania właściwych wpisów w księdze wieczystej. Wniosek o wpis w księdze wieczystej można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem notariuszau którego dokonywane jest nabycie praw do nieruchomości.

Kto i kiedy ma obowiązek dokonania wpisu w księdze wieczystej?

Dokonanie wpisu do księgi wieczystej następuje na wniosek osoby do tego uprawnionej czyli posiadającej prawo do danej nieruchomości. Może być to właściciel lub osoba posiadająca hipotekę. Obowiązek złożenia wniosku do sądu o wpis w księdze wieczystej powstaje z chwilą:

  • zmian w księdze wieczystej;
  • nabycia nieruchomości;
  • nabycia spadku;
  • podziału nieruchomości;
  • zamknięcia księgi wieczystej;
  • ustanowienia obciążeń na nieruchomości.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej może złożyć właściciel, użytkownik wieczysty, wierzyciel jeśli przysługujące mu prawo ma być wpisane do księgi wieczystej, osoba, na rzecz której ma nastąpić wpis.

Forma składania wniosku o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej musi być złożony na piśmie za pomocą urzędowego formularza. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Odpowiednie formularze można pobrać ze strony urzędowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub z sądu- w celu uzyskania formularza należy udać się do Sądu Rejonowego-  Wydział Ksiąg Wieczystych.

Jeśli w dokonaniu wpisu ma pośredniczyć kancelaria notarialna należy wiedzieć, że wniosek będzie złożony wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Wniosek należy podpisać elektronicznym numerem kwalifikowanym.

Kto wykonuje wpis w księdze wieczystej?

Wpis dokonywany jest przez sąd wieczystoksięgowy. Osobą odpowiedzialną za jego wykonanie jest sędzia lub referendarz sądowy. Postępowanie o dokonanie wpisu jest postępowaniem nieprocesowym i przebiega na podstawie złożonych wniosków. W wyjątkowych przypadkach wpis dokonywany jest z urzędu.

Przy księgach wieczystych prowadzone są akta. W tych aktach składa się wszystkie pisma i dokumenty będące podstawą wpisów do księgi wieczystej

Wpis w księdze wieczystej uznany jest za dokonany z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.